Stiniva IV

Stiniva IV
36″H x 20″W x 9″ D
2019
Photo: Eric Tadsen
Stiniva detail